Smykker fra IGJ, skog 46

Julehandel med hodet over sanden

       (Fotograf: Aliona Pazdniakova)

Jeg innrømmer det. Jeg blir overveldet av rapportene om tingenes tilstand. Jeg tenker på Tellus, som med stigende feber drukner i plast. Menneskeheten utrydder dyrearter like raskt som meteorittene knertet dinosaurene, det hørte jeg på radioen nettopp. Det er ikke bra, det er mye å forholde seg til.

Smykker fra IGJ, skog 9
Skog sølvkolleksjon.

For jeg sitter i gullsmedverkstedet og storproduserer til Den Store Julehandelen. Den gullkantede måneden som skal få årsregnskapet i vater. Jeg har virkelig forberedt meg med nye design, jeg promoterer, reklamerer, selger.

Jeg sitter i toppsjiktet av kransekaka, jeg lever av å designe og skape, jeg er ikke bare privilegert som har kunnet velge en kreativ jobb. Jeg bor i den delen av verden som konsumerer for mye, jeg deltar i kjøpefesten, jeg er til og med en av de som pisker den opp.

Så hva kan man gjøre? Det er et betimelig spørsmål. Svaret kan ikke være verken å gi opp eller å fortrenge. Vi må prøve. Hver dag. Alle sammen. Prøve å sette foten i en litt mer riktig retning. Julehandelen kommer. Ta den med bevisste valg før den tar deg og enda noen flere sjeldne marine arter med i sluket.

Smykker fra IGJ, skog 10

Norsk produsert design. Norsk kunst. Det koster litt mer, men kjøp det. Kjøp heller litt sjeldnere eller slå sammen en julegave og en bursdagsgave. Det er et godt valg på flere måter. Når jeg sier det, som selv er norsk smykkedesigner og edelsmed så trenger ingen å lure på om jeg er litt inhabil. Selvfølgelig er jeg det.

Men jeg kjenner også egen bransje godt. Tenk på dette: Mange forretninger i Norge selger smykker som stort sett er produsert i lavkostnadsland, hovedsakelig i Asia. Smykkene er fine, nette, og billige. Men det er grundig dokumentert at barnearbeid og grov utnyttelse av ansatte er utbredt i de enorme fabrikkene som produserer disse smykkene. I tillegg brukes det sterke kjemikalier i smykkeindustrien som uten nødvendige sikkerhetstiltak er enormt skadelige for miljøet og arbeidernes helse. Slike sikkerhetstiltak er ofte ikkeeksisterende i nevnte fabrikker.

Kjenn på ordet: Lavkostnadsland. Det er aldri slik at noen kostnader bare er lave. En lav prislapp har oftest en annen kostnad. Barna som arbeider på slike fabrikker er ofte slaver. De jobber mesteparten av døgnet, de får knapt søvn og mat. Kanskje får deres familie en latterlig lav sum som betaling. En situasjon som foreldrene aldri hadde akseptert om de ikke var tvunget p.g.a. fattigdom. Uten sikkerhetstiltak i fabrikken varer ikke helsa til en slik arbeider lenge, det gjør ingenting,- det er alltid en stor og jevn tilstrømming av nye fattige barn. Vesten handler disse produktene i enorm skala og opprettholder skrekkabinettene av noen fabrikker. Hvor hyggelig er det egentlig å gi en gave produsert med en slik pris?

Ikke kjøp disse produktene. Dra hodet opp av sanda. Din forbrukermakt er stor. Ikke oppretthold fortjenesten til denne kyniske driften. Det er å trå i gal retning.

Smykker fra IGJ, skog 17

 

Smykker fra IGJ, skog 7

Norske smykkedesignere og kunstnere er underlagt norsk arbeidsmiljølov og miljødirektiver.  Produktene er kortreiste, personale og miljø lider ikke under produksjonen. Dette er kvalitetsprodukter som er laget med lidenskap. Til tross for at Norge er et bittelite land, med mest fjell og fjord, så er det bemerkelsesverdig mange dyktige kunstneriske utøvere her. Mange har brukt år og enorm egeninnsats på å finjustere eget kreativt utrykk og på å bli dyktig i det. Det har skjedd uten å trø på menneskerettigheter og forårsake markante miljøskader.

 

 

Norge har ikke vært en designmetropol men i dag er det stadig flere som også utenfor landegrensene ser mot Norvegen. Veien mot nord. Det lille landet som fremdeles er mest fjell og fjord leverer spenstige kunstneriske uttrykk i varierte sjangre.  Ofte med en røffhet, litt pondus og fjell.  Edge,- det vil vi ha. Det vil de andre også ha.

 

Så gå julehandelen i møte med hodet over sanden. Gå for lokal kvalitet, både i uttrykk og etikk. Gå for nord.

 

 

 

 

Skog sølvkolleksjon

Smykker fra IGJ, skog tiara smal 2    Julehandel, smykker fra IGJ, skog

 

 

 

Conscious shopping for Christmas

       (Photo: Aliona Pazdniakova)

I admit it. I am overwhelmed by the reports. I’m thinking of the state of the earth, who with increasing fever drowns in plastic. Humanity eradicates animal species as quickly as the meteorites eradicated the dinosaurs, I heard that on the radio just now. It’s not good, there’s a lot to deal with.

Smykker fra IGJ, skog 9

 

I am making jewelleries for Christmas.  I have really prepared myself with new designs. This is the best selling month, and I do sell.
I’m  privileged in many ways. But I live in the part of the world that consumes too much. I am one of those who tells you to shop.

So what can you do? . The answer can not be  to just give up or tnot to care. We must try. Every day. All together. Try to put your foot in a slightly more correct direction. Try to do your Christmas shopping in a conscious way.

 

Smykker fra IGJ, skog 10

Norwegian produced design. Norwegian art. It costs a little more, but buy it. Buy a little less often or merge a Christmas gift and birthday gift. It’s a good choice in several ways.

Think of this: Many businesses in Norway sell jewelry that are mostly produced in low-cost countries, mainly in Asia. The jewelery is fine, neat and cheap. However, it is thoroughly documented that child labor are widespread in the huge factories that manufacture these jewelery. In addition, strong chemicals in the jewelery industry are used, without the necessary safety measures being extremely harmful to the environment and the health of workers. Such security measures are often non-existent in theese  factories.

We call them low cost countries. But it’s never so that any costs are just low. A low price does usually have a different cost. The children who work at such factories are often slaves. They work most of the day, they hardly get any sleep or food. Perhaps their family gets a ridiculously low sum as payment. A situation that the parents had never accepted if they were not forced due to poverty. Without safety measures in the factory, a worker does not last long, no problem – there are always a large number of new poor children ready to be exploited. 

How nice is it really to give a gift produced with such a price?

Do not buy these products. Do not maintain the profits for this cynical ocompanies. It is to go in the wrong direction.

Smykker fra IGJ, skog 17

 

Smykker fra IGJ, skog 7

Norwegian jewelry designers and artists are subject to Norwegian  environmental directives. Staff and environment do not suffer during production. These are quality products made with passion. Even though Norway is a small country, with the most mountains and fjords, there are remarkable many talented artistic performers here. Many have spent years and enormous dedication to fine-tune their own creative expression and to become skilled in it. It has happened without threatening human rights and causing significant environmental damage.

Norway. The road to the north. The small country  delivers exciting artistic expressions in varied genres. Often with a roughness, a little edge. That’s what we want. That’s what the others want too.

 

 

Do a conscious shopping for Christmas.  Go for local quality, both in design and ethics. Go north.

 

 

 

 

 

Skog sølvkolleksjon

Smykker fra IGJ, skog tiara smal 2    Smykker fra IGJ, skog 41