I. pris i NAJDs designkonurranse-2018

-Shit! Vant jeg?

Jeg fikk nettopp en telefon fra Marianne Bergskaug, lederen i Norwegian Assosiation of Jewellery Designers (NAJD). Hun ringte fra middagen under årsmøtet i bransjeorganisasjonen der IGJ Design er medlem. Jeg fikk den svært hyggelige meldingen fra en glad gjeng med musserende  bobler  i høye glass, og sikkert noen med tømte glass…:  Jeg vant!

Å så hyggelig! Og der skulle jeg vært: )

Men men, det er langt dette landet, og det er som kjent veldi mye nord. Ikke alltid jeg kan delta i hovedstaden. Så jeg får feire med en edruelig blogg i kveld og ha festen til gode!

Jeg vant med ringkonseptet: Forever Individuals. Laget i 925 sølv.

Dette er oppgaveteksten  for konkurransen:

Designkonkurranse 2018: Oss to, sammen.
Design og lag et sett med gifteringer. Årets konkurranse heter «Oss to, sammen» og vi ønsker å se din kreative tolkning av gifteringer. De to ringene skal gjennom design representere to forskjellige individer som blir forent. Med andre ord, ringene kan være forskjellige, men de må ha en sammenheng enten det er igjennom materiale eller konsept. Du kan selv velge materialer og det trenger ikke være funksjonelt. Vi ser etter en god kombinasjon kreativitet, god utførelse og spennende konsept.

Mitt svar på oppgaven er gifteringene «Forever Individuals» . Denne tolkningen viser to svært forskjellige ringer, som når de settes sammen utgjør siluetten av en diamant. Et symbol som ofte forbindes med ekteskap og livslang kjærlighet.

«Forever Individuals» forsøker å speile samtidens forventninger til ekteskapet. Ved å gi rom for individuelle forskjeller kan et moderne forhold vare.

Respekt, ærlighet og likestilling er nå basisen for langvarige relasjoner, ikke underkastelsen som ligger i «Evig din» som det var vanlig å gravere i gifteringer tidligere. En utviskelse av egen identitet som er å lese i en slik formulering virker kvelende på de fleste i 2018. Jeg foreslår å heller gravere og gå for «Forever Individuals».

Dette traff visst juryen. Jeg er veldi takknemlig både for prisen, men også for at NAJD arrangerer slike designkonkurranser. De er viktige fordi det å hevde seg i en slik konkurranse gir et kvalitetsstempel ovenfor kunder, forhandlere og oppdragsgivere.

Det er utrolig viktig i en bransje som preges av hard konkurranse. IGJ Design er i likhet med andre norske smykkedesignere avheng av å selge for å kunne utvikle håndverket.

Ta gjerne en titt på smykkene som finnes her i nettbutikken. Sjekk gjerne også ut andre dyktige norske smykkedesignere. Norsk smykkedesign har aktører på et høyt nivå med svært variert uttrykk!

IGJ Design sine smykker er i sin helhet norskprodusert med en miljøvennlig profil.

Kanskje finner du noe lekkert du kan ønske deg? Jeg garanterer å alltid tilstrebe et høyt design- og håndverksfaglig nivå på utførelsen!

Vann – H20, unisex smykkeserie
Fjell, unisex smykkeserie
Smykker fra IGJ, skog 46
Skog smykkeserie

 

 

I. Prize in the NAJD Design Competition-2018

Really! Did I win?
I just got a phone from Marianne Bergskaug, leader of the Norwegian Assosiation of Jewelery Designers (NAJD). She called from the dinner at the annual meeting of the organization where IGJ Design is a member. I received the very nice message from a happy bunch of jewellery designers with sparkling bubbles in tall glasses …: I won!
Oh so nice! And I should have been there together with them:)

I won the ring concept: Forever Individuals. Made in 925 sterling silver

 

This is the competition:
Design contest 2018: «Us two together».
Design and make a set of wedding rings. This year’s competition is called «Us two, together» and we want to see your creative interpretation of wedding rings. The two rings, through design, represent two different individuals that will be united. In other words, the rings may be different, but they must have a connection either through material or concept. You can choose materials yourself and need not be functional. We are looking for a good combination of creativity, good workmanship and exciting concept.
 

 My work is called «Forever Individuals» . This interpretation shows two very different rings, which, when assembled, make up the silhouette of a diamond. A symbol often associated with marriage and lifelong love.

«Forever Individuals» tries to reflect contemporary expectations of marriage. By providing room for individual differences, a modern relationship can last.
Respect, honesty and equality is now the basis for long-term relationships, not the subservience that lies in your «Forever yours» as it was common to ingrave in wedding rings earlier.

 I am very grateful for the prize, but also for NAJD to arrange such design contests. They are important because claiming in such a competition gives a quality stamp to customers, dealers, and delinquents.
IGJ Design, like other Norwegian jewelry designers, relies on selling in order to develop the craft.

Feel free to take a look at the jewelery found in this online store.

IGJ Design’s jewelry is in its entirety Norwegian produced with an environmentally friendly profile.
Perhaps you find something delicious you could wish for? I guarantee to always strive for a high design and craftsmanship level of performance!

Water- H20, unisex jewelry
Mountain, unisex sjewelry
Smykker fra IGJ, skog 46
Forest jewelry