Nyhet: Vann- H2o, unisex smykkekolleksjon.

Vann-H2o smykkene er bygget opp av vann molekyler i sølv. Smykkene er for alle,- slik vann er for alle.

 

Photo: Aliona Pazdniakova

Hva betyr vann for oss mennesker? For livet i havet, planter og dyr på landjorda?

Vi trenger alle vann. Mest av alt er vi bygget opp av vann. Den lille dråpen kan virke ubetydelig, usynlig når vann finnes i rikelige og rene mengder. Men når vannet mangler eller forurenses blir det åpenbart at vann er vår mest eksklusive ressurs.

Dråpen flerbrukssmykke er plukket ut til Gullsmedforbundets vandreutstilling «Smykk meg 2018». I et helt år vil den sammen med 11 andre bidrag, gjeste hele Norge i en vandreutstilling hos utvalgte gullsmedbutikker/ gallerier.

Vann- H20 er en smykkeserie for alle.

 

 

 

 

Vannets verdi er her speilet gjennom smykker,- et symbol på eksklusivitet og høy verdi.

Vann- h2o ørepynt.
Vann- H2o kollekjonen tilbyr flere valgmuligheter.
Vann – h2o armbånd. For alle kjønn.

Smykkene er bygget opp av vannmolekyler i sølv. Disse er konstruert etter naturvitenskapens lover:

To mindre Hydrogenatomer står i 104,4 ° posisjon mot et større oksygenatom. Hydrogenatomene er positivt ladet, oksygen er  negativt ladet . Når H2o – molekyler samles posisjoneres de alltid slik at positiv og negativ ladning tiltrekkes.

Disse naturvitenskaplige fakta er fulgt i oppbygningen av Vann- H2o smykkene. På en måte kan man kalle dette kjemi- smykker, der naturvitenskapens lover bidrar som designer.

    

Kollekjonen består av armbånd, ørepynt, og 4 ulike  halssmykker.

Det største smykket, «Dråpen», er et flerbrukssmykke som består av nesten 100 H2o – molekyler.

 

 

«Dråpen»  har et flytende, preg. Det kan brukes på forskjellige måter. Som halssmykke, armbånd, belte,

    

eller hårsmykke.

 

Den store fleksibiliteten som finnes i Vann- H20 smykkene er ment å speile vannets karakter. Samtidig er det et viktig statement at vannet er for alle.

Vannet skal ikke bli en handlesvare. Noe forbeholdt de rike eller noe mennesker har rett til å forsøple og forurense.

   

Vannet er en allenn verdi og eiendom. 70%  av jorden er dekket av vann. De fleste arter bor i vann.

Mest av alt er vi alle vann.

Hele utvalget av smykker finnes i nettbutikken

Alltid fri frakt.

 

New: Water-H2o unisex jewelry collection

The water-H2o jewelery is made of water molecules in silver. The jewels are for everyone, so water is for everyon

 

Photo: Aliona Pazdniakova

What does water mean to us humans? For life in the sea, plants and animals on earth?

We need all water. We are most of all  made up of water. The small drop may seem insignificant, invisible when water is found in abundant and pure amounts. But when water is missing or contaminated, it becomes obvious that water is our most exclusive resource.

» The drop» jewelry has been picked out for the Goldsmiths exhibition «Smykk meg 2018». For a whole year, it will together with 11 other contributions, host all parts of Norway at selected goldsmith shops / galleries.

Water – H2o jewelleries are for everyone.

 

 

 

 

The value of the water is mirrored through jewelry, – a symbol of exclusivity and high value.

Water- h2o earrings.
Water- H2o jewelleries
Water – h2o bracelet.

The jewelery is made of water molecules in silver. These are designed according to the laws of science:
Two smaller hydrogen atoms stand in a 104.4 ° position against a larger oxygen atom. Hydrogen atoms are positively charged, oxygen is negatively charged. When H2o molecules are assembled, they are always positioned to attract positive and negative charges.

These natural science facts have been followed in the construction of the Water H2o jewels. In one way, one can call this chemistry- jewellery, where the laws of natural science contribute as a designer.

 

    

The collection consists of bracelet, earring, and 4 different necklaces.

The largest jewelery, «The Drop», is a multipurpose jewel consisting of almost 100 H2o molecules.

 

 

 

The «drop» has a floating character. It can be used in different ways. As a necklace, bracelet, belt,

    

or a jewelry for the hair.

 

The great flexibility found in the Water H20 jewelery is intended to reflect the character of the water.

It  is also an important statement that  water is for everyone.

The water should not become something people have the right to sell or pollute.

   

The water is for all. 70% of the earth is covered with water. Most species live in water.

Most of all, we are all water.

 

The whole selection of water jewelry can be found in the online store

Always free shipping.