Yrke: Balansekunstner

Det hender at jeg får spørsmålet: «Hva er du egentlig, kunstner eller selger?»

Tja, det er et godt spørsmål. Hvis man i det hele tatt er den rette til å definere eget virke selv, så må svaret være: Det kommer an på hvilken dag du spør. Jeg er, i likhet men andre som jobber med eget design og varemerke innen smykker, kanskje alle mest en balansekunstner.

Kamille`s Juni-18 utgave har et spesielt fokus på miljø. I spalten «Gründeren» presenteres IGJ Design med den nye Fjellkolleksjonen som inngår i en smykketriologi med Skog- og Ocean- smykker.
IGJ Design har en tydelig miljø- og kortreist profil i produksjonen. Da er det ekstra hyggelig å bli presentert som Natur-designeren.

Det handler om å balansere inspirasjon mot noe konkret som fungerer som smykker i daglig bruk. Om å finne sin egen kunstneriske stemme balansert  mot produkter som selger,- som fungerer kommersielt. For selger man ikke, så er man raskt ferdig i denne bransjen. Materialet og verktøyet er svært kostbart. En liten bedrift kan i praksis raskt gå konkurs om de vakreste juveler blir liggende for lenge på lager. For smykker er ikke bare eksklusive varer å kjøpe, de er eksklusive å produsere også.

Bransjemagasinet Gull og Ur når spesifikt andre som jobber i smykke- og klokkebransjen.
I mai- juni utgaven presenterte Gull og Ur den nye Fjell kolleksjonen og i den forbindelse et intervju med IGJ Design.
Å bli presentert i et magasin gir også muligheten til å uttale seg om hva som kjennes viktig i forhold til eget yrke.

Så er det balansekunsten mellom å skape seg et rolig, introvert rom der kreativitet og skapelsesprosessen får gode vilkår. I motsetning til når nye design og kolleksjoner skal selges og promoteres. Da må man ut, synes mest mulig, ta plass slik at folk legger merke til deg og smykkene, og husker merkevaren neste gang de skal investere i smykker til seg selv eller trenger en fin gave.
Balanseringen er krevende, men på en god måte. Kontrastene er nok litt av grunnen til at jeg trives i dette yrket. Man får prøvd ut ulike egenskaper og får jevnlig testet seg i komfortsonens grenseland.

Avisa Nordlys er den største avisa i Troms fylke, der jeg bor. Gjennom sine kultursider kan leserne bli bedre kjent med kunst – og kulturaktører/ events i egen region. (Mai-18)

Jeg bor perifert, og mitt hovedfokus kommersielt er nettsalg. Da er det naturlig å samarbeide med media når jeg skal minne potensielle kunder om min tilstedeværelse og mine design. Den siste måneden har jeg brukt mye tid på å promotere den nye Fjell smykkekolleksjonen, som også inngår i triologien Skog og Ocean.

I slike perioder får man virkelig kjenne på kontrastene i dette yrket, og det var ekstra hyggelig å bli løftet som «Gründeren» i Kamilles Juni utgave. IGJ Design jobber hele tiden med en miljøprofil i produksjonen (som i sin helhet skjer lokalt). Det var derfor ekstra fint at det var i Kamilles «Miljøspesial- utgave» at IGJ Design ble presentert.

Fint, ikke fordi jeg er så glad i oppmerksomhet, men fordi oppmerksomheten er en viktig del av det å bygge merkevare. Det har man lyktes med når andre oppfatter en som det bedriften jobber mot å være.

For eksempel «Natur- designeren.»

Skog smykkekolleksjon.

 

Smykker fra IGJ, ocean 3
Ocean smykkekolleksjon.
Fjell smykkekolleksjon

Smykketriologien finner du her:

Skog→

Ocean→

Fjell→

Profession: balance artist

Sometimes,  I get the question: «What are you really, an artist or  a a salesperson?»
Well, that’s a good question. If you are at all entitled to define your own work, the answer will be: It depends on which day you ask. I am, like others who work with their own design and trademark in jewelry, maybe all the most a balanc artist.

 

Kamille`s June 18 issue focuses on the environment. In the column «The Entrepreneur» IGJ Design is presented with the new Mountain Collection, which is part of a jewelry triangle with Forest and Ocean Jewelry.
IGJ Design has a environmental friendly profile. Then it’s extra nice to be presented as the Nature Designer.

It’s about balancing inspiration against something concrete that works as jewelry in everyday use. To find my own artistic voice balanced against products that sell, – which work commercially. Because if you do not sell, you are quickly finished in this industry. The material and tool are very expensive.

Gold and Clock magasine specifically refers to others who work in the Norwegian jewelry and watch industry.
In the May issue, Gold and Clock presented the new Mountain Collection and an interview with IGJ Design.

Then it is the balance between creating a calm, introverted space where creativity  get good conditions. Unlike when new designs and collections are to be sold and promoted. Then, as far as possible, one must be visible so that people notice you and the jewelry, and remember the brand the next time they will invest in jewelry for themselves or might need a nice gift.
Balancing is demanding, but in a good way. The contrasts are probably some of the reasons why I enjoy this profession.

Nordlys is the biggest newspaper in the county of Troms, where I live. Through its culture pages, readers can become better acquainted with art and culture actors / events in their own region. (May-18)

I live peripherally, and my main focus is commercially online sales. Then it’s natural to collaborate with the media to  remind potential customers about  my designs. During the past month, I have spent a lot of time promoting the new Mountain Jewelery Collection, which is also included in the Forest and Ocean triology.

During such periods you really get to know the contrasts of this profession, and it was extra nice to be lifted as the «Entrepreneur» in Kamilles June edition. IGJ Design constantly works with an environmental friendly profile. It was therefore extraordinary that it was in Kamele’s «Environmental Special Edition» that IGJ Design was presented.

 

Nice, not because I’m so fond of attention, but because attention is an important part of building brand. It has succeeded when others perceive what the company is working to be.
For example, «Nature Designer.»

 

The Forest collection.

 

Smykker fra IGJ, ocean 3
The Ocean collection.
The Mountain collection.

The jewelry triology can be found here:

Forest→

Ocean→

Mountain→